FIRMA
  O Firmie
  Sponsoring
  Jubileusz
  Polityka jakości
  Współpraca
  Praca

Deklaracja Polityki Jakości Centrum Dystrybucji Artykułów Spożywczych "MLEKOPOL"

Centrum Dystrybucji Artykułów Spożywczych "MLEKOPOL" w Lesznie cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości przechowywania i sprzedaży produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Prowadzimy sprzedaż przestrzegając zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), a także przepisów dotyczących ochrony środowiska. Pracownicy Centrum Dystrybucji "MLEKOPOL" są informowani i znają politykę jakości hurtowni oraz są na bieżąco szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę sprzedaży produktów zaspokajających potrzeby konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami. Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości sprzedaży ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji, a naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.

Wdrażanie systemu HACCP

Zgodnie z zarządzeniem Właściciela Centrum Dystrybucji Artykułów Spożywczych "MLEKOPOL" w Lesznie i wcześniejszymi ustaleniami, Zakładowy Zespół HACCP w kwietniu 2004 r. rozpoczął przygotowanie dokumentacji HACCP.

Księga HACCP powstawała pod nadzorem Małgorzaty Adamczewskiej - mgr Technologii Żywności i Żywienia. Tworzenie dokumentacji HACCP rozpoczęło przeprowadzenie auditu wstępnego, który miał na celu przegląd hurtowni pod kątem spełnienia podstawowych warunków sanitarnych i higienicznych stanowiących podstawę do rozpoczęcia działań wdrożeniowych systemu. Ponadto dokonano przeglądu i oceny istniejących zapisów (struktury organizacyjnej oraz posiadanych i funkcjonujących dokumentów z Dobrej Praktyki Produkcyjnej), które w dalszej części zostały włączone do dokumentacji HACCP.

Ważnym elementem współpracy z Panią mgr Małgorzatą Adamczewską były szkolenia przeprowadzane wśród kierownictwa i załogi. Cykl szkoleń rozpoczęło seminarium przeprowadzone dla najwyższego kierownictwa. W drugiej kolejności przeszkoleni zostali członkowie Zakładowego Zespołu ds. HACCP, których bezpośrednio wyznaczono do prac wdrożeniowych systemu i następnie auditorzy wewnętrzni.
Program szkoleń obejmował przede wszystkim zagadnienia z zakresu HACCP oraz praktyki GHP i GMP. Zespołowi HACCP przedstawiono podstawowe cele systemu w oparciu o wymagania DS.3027E, z kolei auditorów zapoznano z zasadniczymi elementami auditów wewnętrznych. Cykl szkoleń zakończyły spotkania z pracownikami, którym wyjaśniony został cel wdrażania systemu HACCP. Zwrócono ich uwagę na obowiązek przestrzegania procedur higienicznych i instrukcji stanowiskowych. Wyjaśniono pojęcie punktów krytycznych i punktów kontroli, zobligowano do rzetelnego prowadzenia zapisów monitorowanych CCP.

Następnie, mając na uwadze wymogi zasad HACCP i krajowego ustawodawstwa żywnościowego, opracowana została pełna dokumentacja systemu (Księga HACCP, Plany HACCP, procedury, Instrukcje i Formularze). Prace przebiegały niezwykle sprawnie dzięki zaangażowaniu Kierownictwa i Zespołu HACCP, który weryfikował istniejące i tworzył nowe dokumenty. Treści wszystkich zapisów były na bieżąco uzgadniane i dostosowywane do wymogów systemu, z mgr Małgorzatą Adamczewską. Pierwszy etap prac nad systemem HACCP zakończony został we wrześniu 2004 r. wewnętrznym auditem końcowym, który na celu miał sprawdzenie adekwatności systemu do wymagań normy HACCP oraz potwierdzenie przygotowania do przeprowadzenia auditu certyfikującego, do którego w chwili obecnej Centrum Dystrybucji Artykułów Spożywczych "MLEKOPOL" się przygotowuje.